ما کی هستیم

DAWN به اعداد ... و ما هنوز در حال شمارش هستیم!

0

بیماران منحصر به فرد

0

قرار ملاقات های بیمار

0

دانشجویان داوطلب

0

داوطلبان دانشکده

ما چه کار می کنیم

قدرت دادن

بیماران تحت مراقبت برای کنترل سلامت خود

اطلاعات بیمار

الهام بخشیدن

رهبران آینده از طیف مراقبت های بهداشتی

تبدیل

AURORA'S HEALTH THROUGH PARTNERSHIPS WITH THE COMMUNITY

شرکای مشترک

برای اطلاعات بیشتر در مورد ویروس کرونا / کووید -19

ایکس
: