අපගේ සාමාජිකයෙකුගේ විශිෂ්ට ලිපියක්, ක්‍රිස් වරනි.

https://varanic.wordpress.com/2015/03/17/a-good-week-with-new-beginnings/