ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສໍາຄັນໃນປັດຈຸບັນແລະສະຫນັບສະຫນູນ
 • ຄວາມຄືບຫນ້າການດູແລປະຖົມ
 • ໄຮ່ Foundation
 • ແສງເງິນແສງທອງ Access ສຸຂະພາບ
 • Anschutz ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບສຸຂະພາບ
 • ພະແນກການຢາ
 • ພະແນກການຢາຄອບຄົວ
 • ກົມ Psychiatry
 • ພະແນກແລະ Radiology
 • Anschutz ຊຸມຊົນວິທະຍາເຂດການຮ່ວມມື
 • Colorado ລັດຖະບານສໍາລັບການທາງການແພດທີ່ດ້ອຍໂອ
 • Kaiser Permanente
 • ໄຮ່ Rhonda
 • ການດູແລທ່ານຫມໍ
 • ClinicNet
 • UC Denver Healthcare ໂຄງການທີ່ຫນ້າສົນໃຈ
 • ເຄືອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິ Metro Community
 • HealthTeamWorks
 • ມູນລະນິທິສຸຂະພາບ Colorado