සායනය සඳහා ප්‍රතිපෝෂණ ලබා දීමට අවශ්‍ය වීම ගැන ඔබට ස්තූතියි! ඔබ සපයන ඕනෑම ප්‍රතිපෝෂණයක් අපි අගය කරන අතර සෑම අදහසක්ම ආමන්ත්‍රණය කිරීමට අපගේ උපරිමය කරන්නෙමු!

මෙම නිර්නාමික ප්‍රතිපෝෂණ සමීක්ෂණය පුරවන්න https://forms.gle/Fqqh5C4142GoKCrK7

ඔබට ක්ෂණික කරුණු තිබේ නම් ආමන්ත්‍රණය කළ යුතුය, කරුණාකර ඔබේ අංශ පුටු හෝ ශිෂ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරුන්ට විද්‍යුත් තැපැල් කරන්න!