සුදුසුකම්

ඔබ නම් මෙම නොමිලේ සායන වලදී ඔහු දැක ගත හැක:

  • ට වඩා පැරණි 18
  • සෞඛ්ය රක්ෂණ නැති (මෙඩිකෙයා ඇතුලු / සෞඛ්ය ආරක්ෂනය)
  • මුල් අවුරෝරා ජීවත්.

අපට අවශ්‍ය වෙනත් ඕනෑම භාෂාවක් සඳහා ස්ථානීය ස්පා Spanish ් inter පරිවර්තකයන් මෙන්ම භාෂා දුරකථන ද ලබා දිය හැකිය.

ඔබට විශ්වාස නැත්නම් – නවත්වන්න! ඒ වගේම අපි ඔබට උපකාර:

  • සෞඛ්ය අධ්යාපනය
  • සෞඛ්ය ආරක්ෂණ පද්ධතිය යාත්රා
  • රක්ෂණ බඳවා ගැනීම් සඳහා සහාය වන දේශීය සංවිධාන සමඟ සම්බන්ධතාවය

කොරොන වයිරස් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා / COVID-19

x