Bạn có thể thấy ở phòng khám miễn phí này nếu bạn:

  • Lớn tuổi hơn 18
  • Không có bảo hiểm y tế (bao gồm cả Medicare / Medicaid)
  • Sống ở Aurora gốc.

We are able to provide on-site Spanish interpreters as well as language phones for almost any other language needed.

If you’re not surestop by! Chúng tôi cũng có thể giúp với:

  • Giáo Dục Thể Chất
  • Duyệt các hệ thống chăm sóc sức khỏe
  • Connection to local organizations that aid with insurance enrollment