ඩෝන් ගැනීම

Clinic Hours:

  • ගමන්-ඉන් ගන්නයි යෝජනා කරන්නේ 5:30 අගමැති.
    අප අඟහරුවාදා රෝගීන් බලන්න 6:00 අගමැති & 7:30 අගමැති. රෝගීන් පැමිණීමට අපේක්ෂා කරන 15 නියමිත පත් කිරීමට පෙර විනාඩි.

ස්ථානය හා ප්රවාහන

මම කොහොමද පත්වීමක් කරන්න පුළුවන්?

Please use this contact form හෝ ඇමතුමක් 303-800-9677 පත්වීම් පිළිබඳව සොයා බැලීමට.

කොරොන වයිරස් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා / COVID-19

x