Nếu bạn là một CU Chuyên Gia Y Tế Sinh viên, vui lòng liên hệ các nhà lãnh đạo nhóm làm việc cho chương trình của bạn tại email dưới đây.
Nếu bạn không phải là CU Chuyên Gia Y Tế Sinh viên, làm ơn điền vào chỗ trống.

Nếu bạn KHÔNG PHẢI là một sinh viên, vui lòng vào Mâu liên hệ và chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn những cơ hội.