ඔවුන්ට අධි රුධිර පීඩන ation ෂධ අවශ්‍ය විය,ෆීල්ඩ්ස් පැවසීය, ෆීල්ඩ්ස්-වුල්ෆ් අනුස්මරණ පදනමේ විධායක අධ්‍යක්ෂක. “But at the end of the day I wanted to write a prescription that said: here’s a job, here’s a voucher for preschool, here is a book.”

By BRANDON JOHANSSON Staff Writer Aurora Sentinel

http://www.aurorasentinel.com/news/offering-medical-treatment-auroras-poor-dollars-sense/