شبکه حمایت از مهاجران کوه راکی (RMIAN) در مورد گزینه ها و حقوق قانونی مهاجرت ارائه خواهد شد و در تاریخ 4 اکتبر به سوالات شما پاسخ می دهد 4:30 به 5:45 p.m.

Click here for details (english & español)