Subspecialties– Scheduling

Chính sách Scheduling

Each workgroup leader manages their workgroup’s shifts on the calendar. đầu tiên 2 trang của Shift Lịch bao gồm sự thay đổi giao trong khi trang cuối cùng bao gồm danh sách tình nguyện của cả hai thành viên active / inactive. Bạn có thể kiểm tra xem bạn tổng số thay đổi trên trang đó. Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất cứ sự khác biệt.

gia hạn chính sách

Xin vui lòng điền vào mẫu dưới Lập kế hoạch và đánh dấu các ô thích hợp. Nếu bạn hủy trong vòng 48 giờ thay đổi của bạn, xin vui lòng liên hệ subspecialty@dawnclinic.org and your workgroup leader directly.

Mẫu đơn yêu cầu thay đổi

Khu bảo tồn

Nội dung này được bảo vệ bằng mật khẩu. Vui lòng kiểm tra với một mật khẩu để mở khóa nội dung.